Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Регионална политика и координација на структурни инструменти22

Институција носител за Работната група за Поглавјето 22: РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИЈА НА СТРУКТУРНИ ИНСТРУМЕНТИ е:

Министерството за финансии

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Министерство за локална самоуправа
Секретаријат за европски прашања

Комисија за заштита на конкуренцијата

 

ПРАВНА РАМКА за кое подрачје институција носител e:

Министерството за финансии

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
Министерство за локална самоуправа
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој
Министерство за локална самоуправа – Државен инспекторат за локална самоуправа
Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА за кое подрачје институција носител е:

 

Министерството за финансии

 

 

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
Министерство за локална самоуправа
Министерство за транспорт и врски
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за економија
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ за кое подрачје институција носител е:

 

Министерството за финансии

 

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Министерство за локална самоуправа
Министерство за транспорт и врски
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за економија
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој
Секретаријат за европски прашања
Министерство за правда
Министерство за образование и наука
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерство за информатичко општество и администрација
Министерство за внатрешни работи

 

ПРОГРАМИРАЊЕ за кое подрачје институција носител е:

 

Министерството за финансии

 

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
Министерството за финансии

Министерство за транспорт и врски

Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за економија
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за локална самоуправа
Секретаријат за европски прашања
Министерство за правда
Министерство за образование и наука
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерство за информатичко општество и администрација
Министерство за внатрешни работи
Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

 

СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ за кое подрачје институција носител е:

 

Министерството за финансии

 

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Секретаријат за европски прашања
Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

 

 

ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА за кое подрачје институција носител е:

 

Министерството за финансии

 

Во групата ќе учествуваат и претставници на следната институција:

 

Секретаријат за европски прашања
Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

 

 

 

 
1.      Други релевантни институции и актери
 

 

Биро за регионален развој на РСМ

Национален координатор за авторизација – НАО

Национален ИПА координатор НИПАК

ИПА Стратешки координатор

Оперативни структури - ИПАРД

CFCD

 

 

Стратегија за регионален развој на РМ 2009-2019

IPA проекти – Секретаријат за Европски прашања

IPA – Основни документи

Рамковна спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на Европските заедници за Република Македонија во рамки на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА)

Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на децентрализирано управување со првите четири компоненти од инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија

Измени и дополнувања на Уредба за ДИС

Закон за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија претставена од Владата на Република Македонија и Европската комисија за начинот на имплементација на финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА 2)

IPA 2- CFCD

Законот за рамномерен регионален развој

Стратешки план 2018 – 2022 на Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонина, сектор за стратегија, планирање и следење

Закон за ИПА-пречистен текст

Твининг проект

Компонента I - Транзициска помош и институционална надградба

Компoнента II – Прекугранична соработка

Компонента III: Регионален развој (РД) - CFCD

Компонента IV: Развој на човечки ресурси (ХРД) - CFCD

ИПА ТАИБ 2011 година
ИПА ТАИБ 2012-2013 година

Управување со ИПА

Оперативна програма за Регионален развој (2007-2009)