Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Образование и култура26

Институција носител за Работната група за Поглавјето 26:

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДИ И СПОРТ е:

Министерство за образование и наука.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
Министерство за труд и социјална политика.

Во работната група а во зависност од подрачјето на работната група ќе учествуваат и следните институции:

ОБРАЗОВАНИЕ за кое подрачје институција носител е:

Министерство за образование и наука.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за труд и социјална политика
Министерство за образование и наука – Државен просветен инспекторат
Министерство за образование и наука – Биро за развој на образованието
Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
Министерство за образование и наука – Државен испитен центар
Агенција за вработување на Република Северна Македонија
Министерство за образование и наука - Центар за стручно образование и обука
Министерство за образование и наука – Центар за образование на возрасни
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.
МЛАДИ за кое подрачје институција носител е

Министерство за образование и наука.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
Агенција за млади и спорт
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.

КУЛТУРА за кое подрачје институција носител е

Министерство за образование и наука.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за култура
Агенција за филм на Република Северна Македонија.

ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА  за кое подрачје институција носител е:

Министерствo за труд и социјална политика.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
Министерство за финансии
Секретаријат за европски прашања
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.

Други релевантни институции и актери

Национален младински совет на Македонија НМСМ.

RYCO: Регионална канцеларија за соработка на млади
RCC:Ресгионален совет за соработка на Југоисточна Европа
Erasmus + ЕУ Програма за образование, млади и спорт
CreativeEurope: ЕУ Програма за култура, креативни индустрии и аудиовизуелен сектор 
Europeforcitizens: ЕУ Програма за јакнење на европскиот идентитет
ERASMUS MUNDUS: Заеднички Мастер Програми на ЕразмусМундуси
EMJMD: Каталог на заеднички Мастер програми на ЕрасмусМундус
EACEA: Извршна агенција на ЕУ надлежна за спроведување на Е+, Креативна Европа, Европа за граѓаните и ЕУ Волонтери
DG EAC: Генералниот Директорат на ЕК за образование,млади, спорт, и култура
ENCC: Европска мрежа на културни центри
ЕYCS: Совет на ЕУ за образование, млади, култура и спорт
EURYDICE: Европска мрежа за истражување на националните образовни системи
CEDEFOP: Европски центар за развој на стручното образование
ETF: Европска фондација за стручно образование и обука
Ploteus: База на можности за обуки и квалификации во Европа
Europeansolidaritycorps: европска иницијатива за поддршка на волонтерстовото кај младите за развој на вештини и работно иксуство
EU AidVolunteers: ЕУ Програма за волонтерска работа во трети земји за млади
Европска област на високо образование: Болоња процес
ECHO: Европскиот директорат за хуманитарна помош и цивилна заштита
Инфопортал за реформа на системот за доживотно учење  во Македонија
ERYICA:EuropeanYouthInformationandCounsellingAgency Европска младинска информативна и советодавна агенција
EUROPASS:компилација на алатки за препознавање на вештините на младите
UNESCO: Организација на ООН за култура, наука и образование
Европски градови на културата
Европска награда за литература
Македонски добитници на европската награда за литература
Агенција за филм на Република Северна Македонија.
Европски мрежи на соработка во културата
Креативна Европа деск Македонија
ET 2020 Рамка за европска соработка на полето на образование и обука
Европски образовни политики- соработка во другите области

EUROPE 2020 Европска стратегија за развој до 2020
Национална стратегија за млади 2016-2025
Национална рамка за високообразовните квалификации
Европска повелба за учество на млади луѓе во локален и регионален живот
Брошура Совет на Европа Европска рамка за младински политики мк
Брошура Европски младински цели
Брошура Водич низ европски младински цели
Брошура  НМСМ Анализа на младинските политики во Македонија
Европска стратегија за млади 2019-2026
Правилник за начинот на потврдување на компатибилноста на Националната рамка на високообразовни квалификации со Европската рамка на високообразовни квалификации (2014)
Отворено Владино Партнерство
Преглед на ОЕЦД за евалуацијата и оценувањето во образoванието
Програма за социоемоционални вештини
Закон за ученичкиот стандард
Закон за основно образование
Закон за средно образование
Закон за високото образование (нов)
Закон за високо образование (стар)
Закон за отворени граѓански универзитети за доживотно учење
Закон за Бирото за развој на образованието
Закон за педагошка служба
Закон за студентскиот стандард
Закон за стручно образование и обука
Закон за учебници за основно и средно образование
Закон за Државниот испитен центар
Закон за образование на возрасните
Закон за просветната инспекција
Закон за научно-истражувачката деjност
Закон за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
Закон за признавање на професионалните квалификации
Закон за иновациската дејност
Закон за националната рамка на квалификации
Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта
Закон за спортска академија
TheEuropeanEntrepreneurshipCompetenceFramework (EntreComp) Европска рамка за претриемнички вештини
TheDigitalCompetenceFramework (DigComp) Европска рамка за дигитални вештини
KeyCompetencesforLifelongLearning публикација за клучните вештини за доживотно учење
EuropeanQualificationsFrameworkforlifelonglearning брошура за европската рамка на квалификации за доживотно учење 
Стратегија за развој на ЈИЕ (Југоисточна Европа) 2020