Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

ДРУГИ ПРАШАЊА35

Преговачкото поглавје 35 е специфично во преговорите за пристапување. Ова поглавје вклучува прашања што не може да се класифицираат во кое било друго поглавје на преговори или да се дискутира за прашања што се појавуваат откако одредено поглавје било привремено затворено, за да се избегне потребата од прегласување во тие поглавја. Затоа, нема претходно дефинирано законодавство на ЕУ за поглавје 35.

Со оглед на поврзаноста помеѓу Поглавје 23 „Правда и основни права“ и 24 „Правда, слобода и безбедност“ и вредностите врз кои е основана Унијата, и имајќи ја предвид нивната важност за спроведување на законодавството на ЕУ во сите полиња, доколку напредокот во рамките на двете споменати поглавја значително заостанува во целокупниот напредок на преговорите и по спроведувањето на сите други расположиви мерки, Комисијата ќе предложи, на своја иницијатива или по барање на една третина од земјите-членки, да не препорача отворање и / или затворање на други преговарачки поглавја, како и прилагодување на поврзаните подготвителни активности, како што е соодветно, сè додека не се реши нерамнотежата во тек.

Понатаму, поглавјето вклучува преодни аранжмани за периодот помеѓу потпишувањето на Договорот за пристапување и пристапувањето во Унијата, управувањето со претпристапните фондови и по пристапувањето во Унијата, специјалниот режим на царински контроли, прашањето за следење на исполнувањето на обврските на Македонија во периодот пред пристапувањето и т.н. заштитни одредби (општа економска клаузула, клаузула која се однесува на внатрешниот пазар и клаузула која се однесува на областа на слободата, безбедноста и правдата). Во ова поглавје, исто така, договорен е и посебен протокол кој се однесува на протоколот од Кјото.

Ова поглавје вклучува разни прашања што се појавуваат за време на преговорите, но кои не се опфатени во ниту едно друго поглавје за преговори. Засега не се идентификувани такви проблеми. Поглавје 35 се однесува на крајот на хранливиот процес.