Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Царинска унија29

Работна група (за подготовка на НПАА и на преговарачки позиции)

Институција носител за Работната група за Поглавјето 29:

ЦАРИНСКА УНИЈА  е:

Министерство за финансии – Царинска управа

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за финансии.

Во работната група а во зависност од подрачјето на работната група ќе учествуваат и следните институции:

ЗАКОНОДАВСТВО ОД ОБЛАСТА НА ЦАРИНА за кое подрачје институција носител е:

Министерство за финансии.

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за финансии – Царинска управа
Министерството за економија
Министерство за финансии – Управа за јавни приходи
Министерство за култура
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерство за култура – Управа за заштита на културно наследство
Министерство за внатрешни работи
Министерство за здравство.

АДМИНИСТРАТИВЕН И ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ за кое подрачје институција носител е:

Министерство за финансии – Царинска управа

Во групата ќе учествуваат и претставници на следните институции:

Министерство за финансии
Министерството за економија
Министерство за финансии – Управа за јавни приходи
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија – Државен пазарен инспекторат
Министерство за култура
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство – Државен санитарен и здравствен инспекторат
Министерство за култура – Управа за заштита на културно наследство
Министерство за информатичко општество и администрација
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за земјоделство
Агенција за лекови и медицински средства
Државен завод за индустриска сопственост
Агенција за храна и ветеринарство.
Дирекција за радијациона сигурност.

Други релевантни институции и актери

Стопанска комора на Република Македонија
Сојуз на стопански комори

Брошура за Царинската унија на ЕУ: The EU customs union: protecting people and facilitating trade
Закон за изменување и дополнување на царинскиот Закон (2018)
Царински Закон (2005)
Закон за Царинска тарифа
Легислатива во надлежност на Управата за културно наследство
Правилник за изменување на правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација (2019)
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (2018)
Закон за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји членки ("Службен весник на Република Македонија " бр.28/2001)  
Закон за ратификација на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна, за да се земе предвид пристапувањето на Република Бугарија и Романија во Европската унија ("Службен весник на Република Македонија " бр.119/2008) 
Закон за ратификација на Протоколот за пристапување на Република Македонија  кон Светската трговска организација  ("Службен весник на Република Македонија " бр. 7/2003) 
Закон за ратификација на Конвенцијата за привремен увоз (Истанбулска конвенцијa) ("Службен весник на Република Македонија " бр.29/2006) 
Закон за ратификација на Договорот за пристапување на Република Македонија кон Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА) ("Службен весник на Република Македонија " бр.59/2006)
Ревидирана Аруша декларација - Декларација на Советот за царинска соработка во врска со доброто владение и интегритетот на Царината ("Службен весник на Република Македонија " бр.102/2007)
Закон за ратификација на дополнителниот Протокол кон Договорот за изменување и пристапување кон Централноевропскиот Договор за слободна трговија ("Службен весник на Република Македонија " бр.117/2011)