Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Македонија во 2008

На 1 јануари 2008 година стапи на сила Спогодбата за визно олеснување и Спогодбата за реадмисија со ЕУ.

На 18 февруари 2008 година, Европскиот совет го усвојува Пристапното партнерство за Македонијаво кое се содржани главните краткорочни и среднорочни приоритети во процесот на пристапување на Македонија во ЕУ.

 

01/01/2008